Verklaring over privacy en cookies op Fantasy Awards

Opslaan van gegevens

Deze website bevat geen (contact)formulieren en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Cookies

Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiele verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina's, de verkeersbronnen en andere essentiele informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van 'behavioural targeting' waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een 'first party cookie', dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Fantasy Awards en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciele doeleinden. Fantasy Awards heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Fantasy Awards geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Fantasy Awards een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van Fantasy Awards te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics - verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Fantasy Awards (CeltCast)) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geeigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

English

Translated by Google Translate, all translation errors are reserved.

Statement about privacy and cookies at Fantasy Awards

Save data

This website contains no (contact) forms and no personal data is stored.

Cookies

Only an Analytics cookie is used on this website.

Privacy legislation and Analytics

As described below in the official statement that Google Analytics users must place on their website, this website uses Google Analytics. This program provides important statistics on the number of visitors, the pages visited, the traffic sources and other essential information with which we can continuously improve this website for users. These statistics are anonymous and cannot be traced to a specific person or user. No use is made of 'behavioral targeting' with which you get to see special content based on your click behavior; your surfing behavior remains completely anonymous. Data from contact forms are never processed or stored in Analytics. Google Analytics uses a cookie, which is a small file that is stored on your computer. We have set up Google Analytics in accordance with privacy legislation, so that no prior permission from the user is required.

IP addresses are masked and data is not shared

The Google Analytics cookie is a 'first party cookie', which means that the cookie is officially owned by Fantasy Awards and not by Google. This cookie is not used for advertisements or other commercial purposes. Fantasy Awards has a processing agreement with Google. In addition, Google Analytics is set up so that IP addresses are made anonymous, so that data can never be traced back to you or your IP address. Furthermore, no information is shared with Google or other parties from the Analytics account of Fantasy Awards. This makes the Analytics cookie from Fantasy Awards a non-privacy sensitive first-party cookie that is needed to guarantee the quality and safety of Fantasy Awards. The Analytics cookie is valid for 6 months.

Opt-out

If you prefer to block the Analytics script completely, you can download an opt-out plugin for Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout With this plugin your visit will no longer be included in the statistics of all websites that use Google Analytics.

Google Analytics - statement from Google

This website uses Google Analytics, a web analysis service offered by Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies" (text files placed on your computer) to help the website analyze how visitors use the site. The anonymous information generated by the cookie about your use of the website is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Google uses this information to keep track of how this website is used, to prepare reports on website activity for the owner of this website (Fantasy Awards (CeltCast)) and to offer other services related to website activity and internet use . Google may only provide this information to third parties if Google is legally required to do so, or insofar as these third parties process the information on Google's behalf. Google will not combine your IP address with other data held by Google. You can refuse the use of cookies by choosing the appropriate settings in your browser. However, we would like to point out that in that case you may not be able to use all the possibilities of this website. By using this website you consent to the processing of data by Google in the manner and for the purposes described above.